03. Jan 2019

Preglej vse novice

Projekt KRASn`KRŠ v polnem teku

Projekt KRASn`KRŠ, sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v obdobju 2014-2020, katerega partner je tudi Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, kot upravljavec Botaničnega vrta Sežana, se je že prevesil čez polovico.

K skupnemu projektu s polnim naslovom Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini smo partnerji projekta (poleg KSP d.d. Sežana še Park Škocjanske jame, Zavod Tovarna trajnostnega turizma iz Ljubljanje in ZRC SAZU kot vodilni partner ter Prirodoslovni muzej Rijeka, Općina Punat na otoku Krk in Muze d.o.o., savljetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu) pristopili z željo po preskoku državnih in administrativnih meja z vzpostavitvijo nove čezmejne turistične destinacije, ki bo prispevala k ohranjanju in valorizaciji izjemne dediščine kraške pokrajine ter povečanemu obisku le-te.

Projekt, ki se je uradno pričel 1. septembra 2017, izhaja iz več skupnih izzivov na čezmejnem programskem območju.

Prvi izziv sta ohranitev in valorizacija bogate naravne in kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo vzpostavljeno trajnostno destinacijo KRASn`KRŠ, v kateri bodo po načelih trajnostnega turizma promovirani štirje značilni tipi kraške pokrajine in njihova dediščina: nizki, kontaktni, visoki in obalni kras.

Drugi izziv projekta je prilagoditev turistične ponudbe potrebam sodobnih obiskovalcev, kar bo doseženo z infrastrukturno in vsebinsko posodobitvijo že obstoječih objektov v tako imenovane interpretacijske centre in poligone dediščine na območju posameznega tipa krasa (v Sežani na območju Botaničnega vrta Sežana za nizki kras, Parku Škocjanske jame za kontaktni kras, Brodu na Kolpi za visoki kras in Punatu na otoku Krk za obalni kras) ter vzpostavitvijo turistične ponudbe, kar bo doseženo z oblikovanjem 10. trajnostnih turističnih proizvodov za različne ciljne skupine obiskovalcev (družine, pohodnike, kolesarje ipd.).

V zasledovanju tega izziva je Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, kot projektni predstavnik nizkega (matičnega, kontaktnega) krasa svoje lastne prostore, ki se nahajajo na območju Botaničnega vrta Sežana, iz nekdanjega Naravoslovnega muzeja že preuredil v Interpretacijski center kraške vegetacije, katerega uradno odprtje sledi v 2. polovici leta 2019, zaradi potrebe po ureditvi tudi njegove zunanjosti, vključno z dostopom za gibalno ovirane osebe. V notranjosti Interpretacijskega centra kraške vegetacije je na doživljajski (didaktičen in interaktiven) način predstavljena kraška kulturna pokrajina s poudarkom na biotski pestrosti kraškega rastlinstva.

Tako urejen Interpretacijski center bo pomenil dodano vrednost Botaničnemu vrtu Sežana kot registrirani naravni in kulturni vrednoti, hkrati pa bo predstavljal tudi izhodišče za ogled kraške krajine na terenu. Pri tem bo obiskovalce usmerjal k obisku Živega muzeja Krasa, ki je bil vzpostavljen v okviru projekta KRAS-CARSO in kateri bo vsebinsko nadgrajen v okviru projekta KRASn`KRŠ, zaradi česar bo le-ta v okvir novo vzpostavljene čezmejne trajnostne destinacije vključen kot interpretacijski poligon za nizki kras.

Tretji izziv projekta pa je povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe s ciljem usmerjanja obiskovalcev tudi v ogleda vredno zaledje.

Ključni rezultat projekta KRASn`KRŠ bo povečana prepoznavnost kraške pokrajine in njene dediščine. To se bo odražalo v povečanem številu obiskovalcev na posameznih območjih skupne destinacije, vključno z njihovimi zaledji. Neposredne koristi bodo imeli tudi lokalni prebivalci, saj se bodo ponudile možnosti za nova delovna mesta v turizmu, poleg njih pa tudi sami deležniki v turizmu.