Sodelovanja in projekti

Med številnimi nalogami trajnostnega upravljanja vrta je tudi tkanje vezi. Takšnih in drugačnih z namenom revitalizacije vrta, krepitve prepoznavnosti njegove identitete, zgodovine, naravnega in kulturnega pomena, spodbujanja izobraževanja in raziskovanja, povečanja individualnega obiska in obiska prek vodenih ogledov ter zasledovanja cilja ponovne vzpostavitve butične ravni.

Sodelovanja

Kot upravljavec Botaničnega vrta Sežana ob vili Mirasasso Komunalno stanovanjsko podjetje d. d. Sežana tesno sodeluje z:

Projekti

Med ključne naloge, ki jih v Komunalno stanovanjskem podjetju d. d. Sežana, kot upravljavec vrta opravljamo, so tudi priprava, prijava in izvajanje lokalnih, nacionalnih in evropskih projektov.

Dosedanji projekti, izpeljani v lastni režiji

  • 2016 in 2017: projekt zasaditve vrta z vrtnicami v sodelovanju z Društvom ljubiteljev vrtnic Slovenije in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (skupno je bilo zasajenih okoli 500 sadik vrtnic),
  • 2017: kamnoseški projekt revitalizacije opuščenega dela vrta v sodelovanju z Višjo strokovno šolo ŠC Srečka Kosovela Sežana, smer Obdelovanje kamna, s Šolo prenove, podjetjem Marmor, Sežana d. d. in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (v okviru enotedenske kamnoseške delavnice, ki je potekala v samem vrtu, so bili, ob uporabi tudi starega materiala, izdelani in postavljeni kamniti elementi (kamnita miza in klopi)),
  • 2017: fotografski projekt Vrt v vrtu v sodelovanju z Višjo strokovno šolo ŠC Srečka Kosovela Sežana, smer Fotografija (študentje so uspešno izvedli celoletni projekt fotografiranja vrta z zaključno razstavo v njem),
  • 2017: projekt Zasnova ekonomsko vzdržnega poslovnega modela za Botanični vrt Sežana v sodelovanju s Fakulteto za management in Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ter KonektOn, Centrom poslovnih storitev, d. o. o..
  • 2017-2020: projekt KRASn’KRŠ s polnom naslovom Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajni, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020 (v projektu sodelujemo kot eden izmed sedmih slovenskih in hrvaških partnerjev, in sicer z glavno dejanostjo Ureditev Interpretacijskega centra kraške vegetacije – notranjost (I. faza));

Projekti, pri katerih nastopamo kot partnerji

  • 2016/2017: Projekt Revitalizacija dela Botaničnega vrta Sežana, ki ga je financirala Občina Sežana (v projektu smo sodelovali z vlogo upravljalskega nadzora);
  • 2018/2020: projekt Včeraj za jutri v okviru Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2017.