28. Feb 2019

Preglej vse novice

Projekt za lokalni razvoj – ohranjanje dediščine za prihodnje rodove: ODOBREN

V sredini februarja 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo projekt z akronimom »Včeraj za jutri« oz. polnim naslovom »Projekt za lokalni razvoj – ohranjanje dediščine za prihodnje rodove«, ki smo ga konec januarja 2018 skupaj z Občino Sežana prijavili tudi Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Brkinov Sežana, Brinjevka d.o.o., so.p. ter Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, in sicer v okviru II. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) z dne 20.11.2017.

Namen projekta je prispevati k spodbujanju medgeneracijskega družbenega povezovanja in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva s poudarkom na večji vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Za realizacijo opredeljenega namena bodo v okviru projekta izvedene različne aktivnosti:

–           vzpostavitev medsektorske in medgeneracijske partnerske mreže,

–           ureditev oz. preureditev parka nasproti sodišča v Spominski park (Občina Sežana) ter ureditev dostopa do Interpretacijskega centra kraške vegetacije na območju Botaničnega vrta Sežana (KSP d.d. Sežana) z namenom krepitve zavesti o pomenu in ohranjanju dediščine, krepitve identitete prostora in kvalitete življenja lokalnih prebivalcev, odpravljanja diskriminacije do ranljivih skupin (ureditev dostopa do centra tudi za gibalno ovirane osebe),

–           organizacija dogodkov s ciljem ohranjanja zgodovinske dediščine, prenosa znanj med generacijami in medgeneracijskega druženja s poudarkom na vključenosti ranljivih skupin in družbeni povezanosti,

–           predstavitev delovanja socialnega podjetja, ki sloni na zagotavljanju socialno-varstvene oskrbe in možnosti aktivnega sodelovanja predvsem ranljivih skupin s ciljem družbene povezanosti z le-temi ter njihovo sprejetost,

–           kapitalizacija preteklih projektov občin z območja LAS Krasa in Brkinov, ki so vsebinsko povezani z zadevnim projektom ter diseminacija rezultatov projekta po zaključku le-tega.

V okviru projekta bo Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, upravljavec Botaničnega vrta Sežana, uredilo dostop do novonastalega Interpretacijskega centra kraške vegetacije – ICKV na območju vrta, katerega notranjost je podjetje že uredilo v okviru projekta KRASn`KRŠ, sofinanciranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020. V sklopu ureditve dostopa do ICKV se bo umestilo vertikalno dvižno ploščad za gibalno ovirane osebe, saniralo obstoječe stopnišče ter sanitarije, da bodo le-te služile tudi invalidnim osebam. S pomočjo projekta »Včeraj za jutri« bo tako opisana ureditev pomembno prispevala k odpravljanju neenakosti v odnosu do ranljivih skupin, saj bodo do ICKV-ja lahko dostopale tudi gibalno ovirane osebe, obenem pa bo pomembno prispevala tudi k valorizaciji naravne in kulturne dediščine glede na to, da se ICKV ureja na območju Botaničnega vrta Sežana s statusom naravne vrednote državnega pomena, naravnega in kulturnega spomenika lokalnega pomena ter vrtno-arhitekturne dediščine.